Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες.

Το διαδίκτυο είναι μία επανάσταση. Η χρήση του όμως προϋποθέτει κάποιους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε ώστε να είμαστε ασφαλείς.